Monday, January 2, 2006

Hyderabad Sourashtra Association (2006-08)

Hyderabad Sourashtra Association (2006-08)
==========================================
President: Mr. O.N.Sridharan Ph: 040-27804210
Vice President: Mr. S.J.Baskar Ph: 040-66981354
Secretary: Mrs. T.S.Bharathi Ph: 040-27844530
Treasurer: Mr. T.K.Subramanian Ph: 040-66900232
Joint Secretary: Mr. Ramesh Ph: 0–9949034714

Executive Committee
===================
Senior Member: Mr. K.R.Narasimhan Ph: 040-27125230
Sports Convenor: Mrs. Geetha Gunasekaran Ph: 040-23243223
Lady Member: Mrs. Hemalatha Ganeshbabu Ph: 040–27142329
Food Convenor: Mr. Venkatesh Babu Ph: 0-9866655400
Co-ordinator : Mrs. Vani Santharam Ph: 040–23322065
Website Moderator: Mrs. Sripreeta Devarajan Ph: 0-9866665982
Group: http://groups.yahoo.com/group/HyPalkar/
Email: hypalkar@yahoogroups.com
Website: http://www.sourashtra.in/asso

No comments: